X
Welkom bij Sportcentrum Rolpeal!

Heb je een klacht?
Sportcentrum Rolpeal hanteert een klachtenprotocol voor bezoekers en ouders van les zwemmende kinderen. Mochten er onverhoopt zaken zijn die niet naar wens gaan, kunt u dit schriftelijk melden, door middel van een brief in te leveren bij de manager; Theunis Wouda. De manager van Sportcentrum Rolpeal zal binnen twee weken een antwoord geven op de ingediende klacht. Dit antwoord zal duidelijkheid verschaffen over de aard van de klacht en al dan niet noodzakelijk worden opgelost. Het kan ook zijn dat de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, maar daar zal dan uitleg over worden gegeven. Vermeld, bij het indienen van jouw klacht, altijd je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Algemeen Vertrouwenspersoon Vrijwilligers
Opvang en eerste aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Luisteren naar en begeleiden van de melder op onderwerpen als discriminatie, intimidatie, agressie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag bij conflicten met als doel bij te dragen aan beëindiging van het ongewenst gedrag, de-escalatie van het conflict en het verbinden van de betrokken partijen. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht. Naam: Theunis Wouda.

Algemeen Vertrouwenspunt Sport
Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen om die sportieve plek te creëren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we klaar om je te helpen. Centrum Veilige Sport

Privacyverklaring Sportcentrum Rolpeal Workum
Sportcentrum Rolpeal hecht veel waarde aan jouw privacy en aan hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk willen wij jou ook zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang maar ook in het belang van het zwembad en de medewerkers zelf. Sportcentrum Rolpeal houdt zich daarom aan de privacywet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. We streven ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Sportcentrum Rolpeal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze aankondigingen/nieuwsbrief
Om contact met je op te nemen, telefonisch of via een e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om de voortgang van lessende kinderen in kaart te brengen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sportcentrum Rolpeal neemt jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.