X
Welkom bij Sportcentrum Rolpeal!

Huis- en gedragsregels Sportcafé Rolpeal


Niet alleen als wettelijke verplichting, maar vooral om het Sportcafé voor iedereen gezellig,
leefbaar en veilig te houden, gelden onderstaande huis- en gedragsregels.

DIT WERKT ALS EEN IEDER ZICH HIER AAN HOUDT EN WE ELKAAR ER OP AANSPREKEN

 1. Aanwijzingen van de medewerkers van de Rolpeal moeten altijd worden opgevolgd.
 2. Bezoekers moeten, op verzoek van medewerkers, bereid zijn zich te legitimeren.
 3. Bezit van wapens, waaronder wordt verstaan ieder voorwerp dat als slag- steek- of
  schietwapen zou kunnen worden aangewend of aangeduid, is verboden.
 4. Bezoekers tonen geen gedrag dat kan worden gezien als agressief, ongewenste
  intimiteit, racisme of discriminatie.
  • Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag volgt een eenmalige waarschuwing, bij
  herhaling volgt verwijdering en ontzegging van toegang tot de accommodatie.
 5. Het gebruik, in bezit hebben of handel in soft- en harddrugs is verboden.
  • Bij sprake van of vermoeden van drugsgebruik zal de gebruiker worden
  gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang worden
  ontzegd. (bij vermoedens van handel wordt tevens de politie ingelicht).
 6. Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.
  • Bij twijfel hebben medewerkers het recht om de gebruiker een geldig
  identiteitsbewijs te vragen.
  • Het is ook niet toegestaan alcoholische drank te nuttigen door personen
  onder de 18 jaar verkregen via derden, zoals ouders, teamgenoten of
  bekenden etc.
  • Bij overtreding wordt de alcoholhoudende drank ingenomen en wordt bij
  herhaling de toegang tot het Sportcafé voor een bepaalde periode ontzegd.
 7. Het is niet toegestaan om, in het sportcafé gekochte (of meegenomen) alcoholische
  dranken elders (bv in de kleedkamers) te nuttigen dan in het sportcafé of op het
  terras.
 8. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers en begeleiders van jeugdelftallen wanneer zij in het
  kader van uitvoering van taak of functie actief zijn.
  • Personen die nog moeten deelnemen aan het verkeer
  • Personen waarbij duidelijk is dat meerder gebruik van alcohol kan leiden tot
  verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  • Volwassenen wanneer meer dan driekwart van de aanwezigen jonger is dan
  18 jaar.
 9. Leidinggevenden, medewerker(st)ers horeca en overige beroepsmatige of vrijwillige
  medewerkers onthouden zich van gebruik van alcoholische dranken gedurende hun
  diensten of uitvoeren van taken.
 10. Een uur na de laatste gespeelde activiteit worden er geen alcoholhoudende dranken
  meer verstrekt.
 11. Het meenemen van glaswerk buiten het sportcafé of het terras is niet toegestaan.
  • In voorkomende gevallen worden disposables beschikbaar gesteld.
 12. Bestuur, beheerders en medewerkers van “De Rolpeal” kunnen niet aansprakelijk
  worden gesteld voor ontvreemding van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 13. Consumpties dienen te worden afgehaald aan de bar.
  • Wij stellen het op prijs wanneer u lege glazen mee terug brengt en eventuele
  afval weggooit in de prullenbakken.
 14. In de horecaruimte(n) is het in beperkte mate toegestaan meegebrachte etenswaren
  en dranken te nuttigen. Dit ter afweging of in overleg met de manager / beheerder.
 15. Betaling van de verstrekte consumpties en etenswaren geschiedt direct bij
  verstrekking of bestelling, tenzij anders is overeengekomen.
 16. Er geldt een algeheel rookverbod in de accommodatie en terras van de Rolpeal
  • Wij hopen dat u meewerkt aan een toekomstige rookvrije (gezonde) generatie.
 17. Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen via zelf meegebrachte
  muziekinstallatie(s), zonder uitdrukkelijke toestemming van de medewerkers.
 18. Aan meegebrachte huisdieren wordt de toegang geweigerd, met uitzondering van
  geleidehonden of hulphonden.
 19. Het verlaten van de accommodatie dient kalm en ordentelijk te geschieden. Maak
  geen overbodig rumoer, houd rekening met omwonenden en respecteer hun
  nachtrust en privacy.
 20. Klachten over de toepassing van dit reglement dienen ter kennis te worden gebracht
  van het bestuur, die daarop binnen twee maanden reageert. Ditzelfde geldt voor het
  optreden en gedrag van vrijwilligers. Het bestuur zal na het indienen van een
  gegronde klacht een vrijwilliger niet langer inzetten.

Inwerkingtreding
Deze huisregels treden in werking met ingang van 1 september 2019. Per genoemde datum
vervallen de oude huis- en gedragsregels.